PROJEKTY AKTUALNE

MALTEX Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.11.2020 r. do 29.06.2022 r. projekt nr pt. „Opracowanie i wdrożenie projektów wzorniczych w firmie Maltex Sp. z o.o., w celu poszerzenia oferty o nowe produkty.”

Celem projektu jest wdrożenie nowego produktu do oferty firmy Maltex, w postaci zestawu meblowego dla dzieci (stolik i krzesło).

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie poszerzenie oferty o nowy zestaw meblowy dla dzieci, a tym samym spełnienie celów rozwojowych Maltex.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu: 1 230 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 450 000,00 zł

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

MALTEX Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. projekt nr pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Maltex Sp. z o.o.”

Celem projektu jest finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb Spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie utrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Całkowita wartość projektu: 234 880,95 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 234 880,95 zł

 

 

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.12.2019 r. do 31.08.2020 r. projekt nr pt. „Prace B+R w celu opracowania innowacyjnego produktu przez firmę Maltex sp. o. o.”

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, na który czekają klienci na rynku międzynarodowym i tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy Maltex, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego produktu, który będzie można w ofercie łączyć z wanienką z  organizerem multimedialnym przeznaczonej dla dzieci w wieku 0-3 lat.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 386 476,65

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 144 043,24 zł

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.02.2019 r. do 31.10.2019 r. projekt nr pt. „Realizacja prac B+R przez firmę Maltex z Bydgoszczy, w celu opracowania innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu”

Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, na który czekają klienci na rynku międzynarodowym i tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy Maltex, wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu  – wanienki dziecięcej z organizerem multimedialnym.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8J, 85-758 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 600 528,98

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 227 523,65 zł

Maltex Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. projekt nr RPKP.01.06.02-04-0040/16 pn. “Wdrożenie w Maltex sp. z o.o. w Bydgoszczy wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli dzieci.”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacji i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6. Wsparcie tworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie w Maltex sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego krzesełka do kąpieli zwłaszcza małych dzieci. Krzesełka w pełni funkcjonalnego, o lekkiej konstrukcji (produkowanego z tworzywa sztucznego – PP metodą formowania wtryskowego), stabilnego  w warunkach kąpieli, ale przede wszystkim zapewniającego bezpieczne użytkowanie, bez  narażenia dziecka na skaleczenia i otarcia. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało zatem na rozpoczęciu produkcji seryjnej krzesełka do kąpieli dla dzieci (posiadającego niestosowane dotychczas na świecie rozwiązania konstrukcyjne z zakresu bezpieczeństwa jego użytkowania) poprzez zakup i uruchomienie wtryskarki wraz z niezbędnym, dedykowanym osprzętem (zakup 13 komponentów, w tym 5 form elementów składowych krzesełka).

Potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mają charakteru odtworzeniowego, tzn. nie dotyczą wymiany posiadanych środków trwałych, a są niezbędne do wdrożenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnego wyrobu.

Rezultatem realizacji Projektu będzie osiągnięcie przez Maltex Sp. z o.o. przychodów ze sprzedaży nowego produktu oraz wzrost zatrudnienia. Dzięki zastosowanym maszynom i urządzeniom rezultatem będzie również osiągniecie przez Beneficjenta, efektem synergii, rezultatu ekoinnowacji poprzez m.in. zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności oraz ilość generowanych odpadów produkcyjnych.

Miejsce realizacji projektu: ul. Przemysłowa 8j, 85-758 Bydgoszcz

Całkowita wartość projektu: 3 164 262,98 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 157 657,19 zł